Untitled Document

prg_lmenu01.gif

prg_lmenu04.gif

특별할인프로그램-찾아가는 체험학습

prg_lmenu05.gif

prg_lmenu04.gif

갯벌생태체험

prg_lmenu05.gif

prg_lmenu04.gif

기업 워크샵 & 야유회

prg_lmenu05.gif

prg_lmenu04.gif

고구마캐기

prg_lmenu05.gif

prg_lmenu04.gif

DMZ안보. 평화체험

prg_lmenu05.gif

prg_lmenu04.gif

도예 체험교실

prg_lmenu05.gif

prg_lmenu04.gif

역사 탐방

prg_lmenu05.gif

prg_lmenu04.gif

방학 캠프

prg_lmenu05.gif

prg_lmenu04.gif

봄 프로그램 안내

prg_lmenu05.gif

prg_lmenu04.gif

여름 캠프 안내

prg_lmenu05.gif

prg_lmenu04.gif

전통 체험 학습

prg_lmenu05.gif

prg_lmenu04.gif

가을 캠프안내

prg_lmenu05.gif

prg_lmenu04.gif

학교로찾아가는체험학습

prg_lmenu05.gif

prg_lmenu04.gif

과천과학관 체험안내

prg_lmenu05.gif

prg_lmenu04.gif

옥토끼우주센터

prg_lmenu05.gif

prg_lmenu04.gif

1박2일(2박3일)

prg_lmenu05.gif

prg_lmenu04.gif

찾아가는 이색 놀이체험 ...투어기차 체험 (임대 및 행사참여)

prg_lmenu05.gif

prg_lmenu03.gif

 
 
 

prg_01.gif

    문화행사기획(체험존..운영)

쿠키 만들기 체험
4계절체험가능
전국체험가능
0
(부가세포함)
          
별도협의

떡 뫼치기 체험
4계절 체험 가능
전국체험가능
0
(부가세포함)
          
별도협의.

연 만들기 체험
4계절 체험 가능
전국체험가능
0
(부가세포함)
          
별도협의.

목검 만들기 체험
4계절체험가능
전국체험가능
0
(부가세포함)
          
별도협의

도자기(물레) 만들기 체험
4계절 체험 가능
전국체험가능
0
(부가세포함)
          
별도협의.

새끼꼬기 체험
4계절 체험 가능
전국체험가능
0
(부가세포함)
          
별도협의

활(대나무) 만들기 체험
4계절 체험 가능
전국체험가능
0
(부가세포함)
          
별도협의.

달고나 만들기 체험
4계절 체험 가능
전국체험가능
0
(부가세포함)
          
별도협의.

투호놀이 체험
4계절 체험 가능
전국체험가능
0
(부가세포함)
          
별도협의.

대형 윳놀이 체험
4계절 체험 가능
전국체험가능
0
(부가세포함)
          
별도협의.

지게(물지게) 체험
4계절 체험 가능
전국체험가능
0
(부가세포함)
          
별도협의.

절구 체험
4계절 체험 가능
전국체험가능
0
(부가세포함)
          
별도협의.

맷돌 체험
4계절 체험 가능
전국체험가능
0
(부가세포함)
          
별도협의.

널뛰기 체험
4계절 체험 가능
전국체험가능
0
(부가세포함)
          
별도협의.

전통 의상 체험
4계절 체험 가능
전국체험가능
0
(부가세포함)
          
별도협의.

전통 가마타기 체험
줄타기 체험
전국체험가능
0
(부가세포함)
          
별도협의.

금붕어 잡기 체험
4계절 체험가능
전국체험가능
0
(부가세포함)
          
별도협의

prg_03.gif

 


 
 
제목 없음